فصلنامه
اثرات مقایسه‏ای عصاره بدن کرم خاکی و فنی تویین سدیم بر ترمیم زخم بخیه در ماهی طلایی Carassius auratus

سراج حیدری؛ مهران عربی؛ امین نعمت اللهی؛ ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 361-368

https://doi.org/10.52547/JCT.5.4.361

چکیده
  هدف: در این تحقیق عصاره بدن کرم خاکی (Eisenia foetida)(در حلال شامل روغن زیتون و وازلین) به‏عنوان یک محرک جدید در ترمیم زخم بخیه ماهی طلایی (Carassius auratus) مورد استفاده قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: تقسیم بندی گروه‏ها عبارت بودند از: کنترل منفی (پوست سالم)، کنترل مثبت (زخم بخیه با فنی تویین)، کنترل کاذب (شم: زخم بخیه با تیمار حلال) و تجربی (زخم بخیه ...  بیشتر

اثر القا کنندگی ژل آلوئه ورا بر بیان ژن رسپتور فاکتور رشد اپی‏تلیالی در زخم‏های پوستی موش‏های نر Balb/c

نرگس نجفی؛ مهران عربی؛ حمیرا جعفرزاده

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 53-61

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.53

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثرات عصاره ژل گیاه آلوئه ورا بر برخی روندهای مولکولی در فرآیند ترمیم پوست آسیب دیده  موش به انجام رسیده است.مواد و روش‏ها‏: در این مطالعه تجربی36 سر موش نر سوری Balb/c  استفاده گردیدند. موش‏ها به سه گروه کنترل منفی (پوست سالم)، کنترل کاذب (شم، زخم با تیمار سرم فیزیولوژیک) و تجربی (زخم با تیمار  عصاره ...  بیشتر