فصلنامه
اثر عصاره گیاه شیرین‌بیان بر بیان ژن ODC1 و تکثیر سلولی در سلول‌های سرطان سینه انسانی

اکبر صفی‌پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ متینه لکزیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 42-51

https://doi.org/10.52547/JCT.8.1.42

چکیده
  هدف: محصول ژن اورنیتین دکربوکسیلاز-1 ((ODC1 آنزیم کلیدی دخیل در سنتز پلی‌آمین‌ها است که در انواع سرطان میزان آن‌ها افزایش می‌یابد. در این پژوهش اثر عصاره ریشه گیاه شیرین‌بیان بر بیان ژن ODC1 و درصد زنده‌مانی در دو رده سلولی سرطانی (MCF-7, MDA-MB-231) و رده نرمال (MCF-10A) سلول‌های پستانی انسان بررسی می‌شود.مواد و روش‌ها: رده‌های سلولی تحت تاثیر ...  بیشتر

بررسی کمّی بیان ژن سوکروز سینتاز1 در گیاه گندم تحت تنش شوری

علی اصغر چوبداری؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 491-500

https://doi.org/10.52547/JCT.6.4.491

چکیده
  هدف: در این تحقیق اثر تنش شوری بر میزان بیان کمّی ژن سوکروز سینتاز1(Sus1)، محتوای نسبی آب و نسبت جذب سدیم به پتاسیم برگ‌های گندم بررسی شد.موادوروش‏ها: دانه‌رست‌های گندم رقم بم تحت تاثیر غلظت‌های 100 و 200 میلی مولار کلریدسدیم قرار گرفتند و در زمان‌های صفر، 6، 12، 24 و 36 ساعت پس از اعمال تنش، تغییرات محتوای نسبی آب، نسبت جذب سدیم به پتاسیم ...  بیشتر