فصلنامه
بررسی کمّی بیان ژن سوکروز سینتاز1 در گیاه گندم تحت تنش شوری

علی اصغر چوبداری؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 491-500

https://doi.org/10.52547/JCT.6.4.491

چکیده
  هدف: در این تحقیق اثر تنش شوری بر میزان بیان کمّی ژن سوکروز سینتاز1(Sus1)، محتوای نسبی آب و نسبت جذب سدیم به پتاسیم برگ‌های گندم بررسی شد.موادوروش‏ها: دانه‌رست‌های گندم رقم بم تحت تاثیر غلظت‌های 100 و 200 میلی مولار کلریدسدیم قرار گرفتند و در زمان‌های صفر، 6، 12، 24 و 36 ساعت پس از اعمال تنش، تغییرات محتوای نسبی آب، نسبت جذب سدیم به پتاسیم ...  بیشتر