فصلنامه
ارزیابی ارتباط بین سلامت آکروزوم و برخی خصوصیات اسپرم منجمد گاو هلشتاین

قدرت الله محمدی؛ حامد مهدیون؛ سعد گورانی نژاد؛ غلامحسین خواجه

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 251-258

https://doi.org/10.52547/JCT.7.3.251

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه یافتن روشی اصلاح شده برای ارزیابی آکروزوم و بررسی سلامت آکروزوم اسپرم‌های منجمد گاو هلشتاین و بررسی ارتباط بین سلامت آکروزوم با تحرک، میزان زنده بودن و واکنش به محلول هیپواسمول 100 میلی اسمول بود.مواد و روش­ها: در این آزمایش 40 عدد پایوت اسپرم منجمد گاو هلشتاین تهیه و آزمایش‌های سلامت آکروزوم، میزان تحرک، زنده ...  بیشتر