فصلنامه
بررسی تاثیر تکثیری عصاره متانولی برگ گیاه گزنه بر سلول های بنیادی عصبی در محیط اکسیداتیو

سارا هراتی زاده؛ مریم نظم بجنوردی؛ محمدعلی ابراهیم زاده؛ کسری احمدی مقدم؛ غزاله گودرزی؛ هاتف قاسمی حمیدآبادی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 333-343

https://doi.org/10.52547/JCT.9.4.333

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ایجاد شرایط اکسیداتیو در محیط کشت سلول‏های بنیادی عصبی و تیمار این سلول‏ها با عصاره متانولی برگ گیاه گزنه است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی استخراج سلول‏های بنیادی عصبی از ناحیه هیپوکامپ نوزاد یک روزه موش صحرایی نر انجام شد. شرایط اکسیداتیو در محیط کشت سلولی، با افزودن هیدروژن پراکسید ایجاد شد. پس از ...  بیشتر

تاثیر همزمان -Azacytidin5 و DMSO در القای تمایز کاردیومیوسیت ها از سلول های کارسینومای جنینی P19 در شرایط آزمایشگاهی

هاتف قاسمی حمیدآبادی؛ نورا... رضایی؛ رها سترگ؛ سعید عابدیان کناری؛ مصطفی لطیف‏پور؛ مجید ملک زاده شفارودی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 317-324

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.317

چکیده
    بیشتر

ارزیابی بیان مارکرهای پرتوانی در کلونی های سلول هایES-like حاصل از اسپرماتوگونی و سلول های بنیادی جنینی

هاتف قاسمی حمیدآبادی؛ مریم نظم بجنوردی؛ نورالله رضایی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 147-155

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.147

چکیده
  هدف:اخیرا ماهیت پرتوانی سلول‏های بنیادی اسپرماتوگونی (Spermatogonial Stem Cells, SSCs) در محیط کشت مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر تولید سلولهای شبه بنیادی جنینی ES-like cells) (Embryonic Stem like cells, از SSCs و بررسی تغییرات مورفولوژیک و ژنتیکی در این سلول‏ها نسبت به سلول‏های بنیادی جنینی ESCs)  (Embryonic stem cells, است. مواد و روش‏ها: سلول‏های اسپرماتوگونی ...  بیشتر