فصلنامه
مطالعه پیامدهای اثرات بافتی و فراساختاری مواجهه با نانو ذرات اکسید مس در اندام‌های آبشش و مانتل در دوکفه‌ای آب شیرین Anodonta cygnea

امیر قادرمرزی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ فاتح معزی؛ سید عباس حسینی؛ سید حامد موسوی ثابت

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 201-208

https://doi.org/10.52547/JCT.7.2.201

چکیده
  هدف: در این مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژیکی و فراساختاری اندام‌های آبشش و مانتل گونه‌ای دوکفه‌ای آب شیرین با نام علمی Anodonta cygnea و متعلق به خانواده Unionidae در مواجهه با سطوح تحت‌کشنده نانو ذرات اکسید مس به‏مدت 14 روز بررسی شد.مواد و روش‏ها: تعداد 40 عدد دوکفه‌ای A. cygnea با دامنه طولی 9/0 ± 5/11 سانتی‏متر و وزن 6 ± 5/84  گرم از مصب رودخانه ...  بیشتر