فصلنامه
بررسی ارتباط بیان ژن آنتی اکسیدانتی NRF2 و کیفیت اسپرم در مردان نابارور آستنوتراتوزواسپرمی

راحیل جنتی فر؛ لیلا ناصرپور؛ سیده سعیده صحرایی؛ حمید پیروزمنش

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 178-187

https://doi.org/10.52547/JCT.11.3.178

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بیان ژن آنتی اکسیدانتی فاکتور هسته­ای اریتروئید 2 مرتبط با فاکتور 2 ((NRF2 و کیفیت اسپرم در مردان نابارور آستنوتراتوزو اسپرمی می­باشد.مواد و روش‏ها: این مطالعه در مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم، ایران انجام شد. در این مطالعه 50 فرد نابارور آستنوتر اتوزواسپرمی و 50 فرد بارور به‏عنوان گروه کنترل ...  بیشتر