فصلنامه
اثر جنستئین بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی جدا شده از بافت چربی اسب ترکمن به سلول‏های استخوانی

فرنوش آزادی؛ مهدی خدایی‏ مطلق؛ عبدالله محمدی سنگ‌چشمه؛ احسان سیدجعفری

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 154-166

https://doi.org/10.52547/JCT.11.2.154

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر غلظت‌های مختلف جنستئین بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی اسب ترکمن به سلول‌های استخوانی بود.مواد و روش‏ها: در این مطالعه، سلول­های مزانشیمی با غلظت‌های متفاوت 0، 8-10، 7-10، 6-10، 5-10 میکرومولار جنستئین و محیط تمایزی استخوان کشت داده شدند. در طول 21 روز، برای ارزیابی تکثیر ...  بیشتر