فصلنامه
مطالعه اثر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و تشریحی گیاه گل‮ناز یخی ‬‬‬‬‬‬ (Aptenia cordifolia)

لاله احمدی؛ مریم کلاهی؛ هانیه محجل شجاء؛ الهام محجل کاظمی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 188-203

https://doi.org/10.52547/JCT.11.3.203

چکیده
  هدف: در این بررسی اثر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌عنوان نانوذره­ای که گسترده­ترین مصرف جهانی را در صنایع دارد برروی ویژگیهای ریخت‌شناسی، تشریحی و فیزیولوژیکی گیاه گل­ناز یخی بانام علمی ailofidroc ainepA در شیوه محلول‌پاشی با چهار غلظت مختلف، موردمطالعه قرار گرفت.مواد و روش‏ها: تیمار نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم به‌صورت محلول‌پاشی ...  بیشتر