فصلنامه
بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره هیدروالکلی گیاه درمنه (Artemisia sieberi) بر سلول‏های سرطانی پستان رده سلولی SKBr3

شیوا معلم زاده؛ الهام رجب ‏بیگی؛ مریم منتظری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 252-260

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.252

چکیده
  هدف: در این مطالعه اثرات سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی درمنه (Artemisia sieberi) و تاثیرگذاری آن بر چرخه سلولی در رده سلولی سرطان پستان ‌‌SkBr3‌‌ بررسی شد.مواد و روش‏ها: در این پژوهش، عصاره هیدروالکلی گیاه درمنه استخراج شد و سلول‏های SkBr3  با غلظتهای مختلف عصاره (1، 10، 100و 1000 میکروگرم بر میلی‏لیتر) به‏مدت 24 و 48 ساعت ...  بیشتر