فصلنامه
بررسی تاثیر اتورواستاتین بر میزان آپوپتوزیس در تخمک‫های موش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مرتضی صادقی؛ راضیه چگینی؛ فاطمه صباغ زیارانی؛ پوریا سلیمانی؛ محمدرضا اشتری ماجلان؛ فریبا ظفری

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1401، ، صفحه 248-256

https://doi.org/10.52547/JCT/13.4.248

چکیده
  هدف: بهینه سازی شرایط کشت سلول برای بهبود رشد و بلوغ تخمک در IVM (In Vitro Maturation)  در شرایط کشت داخل آزمایشگاهی IVF(In Vitro Fertilization) امروزه مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است، اما مکانیسم بهبود کیفیت کاملاً درک نشده است. آپوپتوزیس یا مرگ سلولی برنامه ریزی شده فرایندی برای حذف سلول‫های پیر و آسیب دیده از بافت‫ها است و در حیات فولیکول‫ها ...  بیشتر