فصلنامه
بررسی میزان تجمع و اثرات بافتی نانوذرات آهن مغناطیسی بیولوژیک در پاسخ به میدان الکترومغناطیس به روش طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی و هیستوپاتولوژیک در بافت کبد موش‌های صحرایی نژاد ویستار

بهروز یحیایی؛ صارم‌الدین عباسی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 220-232

https://doi.org/10.52547/JCT.12.4.220

چکیده
  هدف: هدف بررسی اثـرات نانوذرات مغناطیسی بر سلامت بافتی می‌باشد.مواد و روش‏ها: نانوذرات آهن مغناطیسی با استفاده از قارچ Fusarium oxysporum تولید و پس از اثبات اندازه به‌منظور بررسی اثر آن‌ها بر بافت کبد 24 سر موش‌های صحرایی، به‌طور تصادفی انتخاب و به 4 گروه تقسیم شدند. براساس مداخله‌ها تزریق نانوذرات به‌صورت درون صفاقی انجام شد. در انتهای ...  بیشتر