فصلنامه
بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات ساماریوم سنتز شده به‮ کمک عصاره گیاه زنجبیل روی سلول‏های سرطانی کولورکتال HCT116‬‬‬‬

زهرا قدرتی؛ عادله دیوسالار؛ سعید آیریان؛ مریم سعیدی ‏فر

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 202-213

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.202

چکیده
  هدف: با توجه به پیشرفت و شیوع سرطان، تلاش بر این است که ترکیب‏های جدید در جهت سرکوب تومور و همراه با سمیت کمتر باشند. طی دهه‏های گذشته به‏منظور توسعه سیستم انتقال دارو برای غلبه برمحدودیت‏های داروهای رایج مورد استفاده در درمان بیماری‏ها، نانو تکنولوژی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: لذا در این مطالعه برای اولین ...  بیشتر