فصلنامه
بررسی اثرات ساکارومیسس بولاردی غنی شده با نانواکسید سلنیوم بر سلول‏های سرطان پستان القا شده در رت DMBA توسط

سمیرا زمانی؛ فرشته قندهاری؛ مهنوش فاطمی؛ ملاحت رضایی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 283-292

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.283

چکیده
  هدف: این مطالعه به ‏بررسی اثرات ضدسرطانی ساکارومایسس بولاردی وساکارومایسس بولاردی غنی‏‏شده با نانواکسید سلنیوم بر سلول‏های سرطان پستان القا شده در رت توسط کارسینوژن 7-12 دی‏متیل بنزا آنتراسن پرداخته است.مواد و روش‏ها: سرطان سینه با تزریق کارسینوژن به ‏نوک سینه رت‏های ماده القا شد. بعد از رسیدن تومورها به‏سایز 10 میلی‏متر ...  بیشتر