فصلنامه
توالی‌یابی ژن همساخت LEAFY در روپاس (Solanum villosum Mill.)

محسن اسدی خانوکی؛ فرخنده رضانژاد؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ حسینعلی ساسان

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 51-58

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.51

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق شناسایی همساخت این ژن در گونه‌ای تاجریزی به‏نام روپاس (Solanum villosum Mill.) است.مواد و روش‏ها: RNA کل از مریستم راس شاخساره استخراج و برای ساخت cDNA استفاده گردید. آغازگر‌های اختصاصی بر اساس توالی‌ ژن‌های همساخت LEAFY در سایر گیاهان هم جنس و هم خانواده، طراحی و از آن‌ها در واکنش‌ RT-PCR استفاده گردید. محصول RT-PCR پس از خالص ...  بیشتر