فصلنامه
جداسازی و تعیین توالی ژن چالکون سنتاز از گیاه استبرق (Calotropis procera)

حوا نژاد علیمرادی؛ محسن اسدی خانوکی؛ فرخنده رضانژاد

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 461-470

https://doi.org/10.52547/JCT.6.4.461

چکیده
  هدف: چالکون سنتاز (CHS) آنزیم کلیدی در مسیر بیوسنتزی فلاونوئید می‌باشد و نخستین مرحله بیوسنتز فلاونوئیدها را کاتالیز می‌کند. هدف این تحقیق شناسایی ژن چالکون سنتاز در گیاه استبرق بود.مواد و روش‏ها: DNA ژنومی از برگ‏های تازه استخراج و به‏عنوان الگو جهت PCR استفاده شد. آغازگرها بر اساس نواحی حفاظت شده این ژن از سایر گیاهان طراحی شدند. ...  بیشتر

توالی‌یابی ژن همساخت LEAFY در روپاس (Solanum villosum Mill.)

محسن اسدی خانوکی؛ فرخنده رضانژاد؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ حسینعلی ساسان

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 51-58

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.51

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق شناسایی همساخت این ژن در گونه‌ای تاجریزی به‏نام روپاس (Solanum villosum Mill.) است.مواد و روش‏ها: RNA کل از مریستم راس شاخساره استخراج و برای ساخت cDNA استفاده گردید. آغازگر‌های اختصاصی بر اساس توالی‌ ژن‌های همساخت LEAFY در سایر گیاهان هم جنس و هم خانواده، طراحی و از آن‌ها در واکنش‌ RT-PCR استفاده گردید. محصول RT-PCR پس از خالص ...  بیشتر