فصلنامه
تولید آزمایشگاهی فرم فعال ایمونوتوکسین هدف‌گذاری شده برعلیه گیرنده فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت

مریم قدرتی سیاهمزگی؛ محمد علی نصیری خلیلی؛ مهدی زین الدینی؛ سیروس خدادادی؛ نسرین زرکار؛ نسرین فرامرزی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 152-160

https://doi.org/10.52547/JCT.10.3.152

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر، تولید پروتئین نوترکیب هیبریدی DT389GCSF به فرم فعال محلول در باکتری E. coli Bl-21(DE3) ، تخلیص و ارزیابی سمیت سلولی آن می‌باشد.مواد و روش‏ها: پروتئین DT389GCSF، با دنباله‌ی 6 هیستیدین در باکتری E. coli BL-21(DE3)  در دمای 28 درجه سانتیگراد به ‏فرم محلول بیان شد. سپس از طریق ستون کروماتوگرافی تمایلی نیکل سفاروز تخلیص شد. در نهایت ...  بیشتر