فصلنامه
مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی

مریم موسوی نژادمقدم؛ مرتضی بهنام رسولی؛ سید عبدالرحیم رضایی؛ ناصر مهدوی شهری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 97-107

https://doi.org/10.52547/JCT.10.2.97

چکیده
  هدف: دژنراسیون والرین پاسخ سیستم ایمنی ذاتی پس از وقوع ضایعات عصبی است. در این مطالعه، اثرات داروهای ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.  مواد و روش‏ها: عصب سیاتیک پای راست در 45 موش صحرایی نر قطع و حیوانات به 5 گروه آزمایشی تقسیم شدند (9n=). گروه 1 به‏عنوان کنترل و گروه­های 2 تا ...  بیشتر