فصلنامه
اثر دی-2-اتیل هگزیل فتالات بر کاهش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز به‫دلیل کاهش بیان ژن‫های دخیل در تمایز استئوژنیک بود‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

زهرا شایگان فر؛ محمد حسین آبنوسی؛ جواد سرگلزائی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 80-95

https://doi.org/10.61186/JCT.14.1.80

چکیده
  هدف: دی-2-اتیل هگزیل فتالات(DEHP) به‫عنوان نرم کننده پلاستیک در صنایع غذایی و پزشکی استفاده شده و انسان‫ها با روش‫های متفاوت مانند تزریقات پزشکی در معرض این آلاینده قرار می­گیرند. قبلا اثر غلظت‫های مختلف این آلاینده بر توانایی حیات، تکثیر و تمایز سلول‫های بنیادی مزانشیم مغزاستخوان رت ویستار (BMSCs) بررسی شده است. در این پژوهش مکانیسم ...  بیشتر