فصلنامه
بررسی اثرداروی تاموکسیفن برروی بیان ژنCTNNBIP1 در سلول‏های بنیادی سرطانی مشتق شده از رده‏ی سلولیMKN-45

بهاره قدرتی؛ حسن اکرمی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 42-53

https://doi.org/10.52547/JCT.10.1.42

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثر غلظت‏های مختلفی از داروی تاموکسیفن بر روی بیان ژن  CTNNBIP1در سلول‌های بنیادی سرطانی مشتق شده از رده‌ی سلولیMKN-45 مربوط به سرطان معده به‌عنوان یک پتانسیل درمانی است.مواد و روش‫ها: در این تحقیق بقای سلول را با استفاده از تست تریپان بلو ارزیابی شد. پس از به‏دست آوردن IC50 سلول‌های بنیادی سرطانی مورد نظر ...  بیشتر