فصلنامه
بررسی اثرات زردچوبه و روغن گاوی بر درمان زخم‏های تجربی معده در موش صحرایی

سیده عصمت سعادتیان؛ شیرین اسماعیلیان دهکردی؛ ناصر مهدوی شهری؛ مسعود فریدونی؛ سعید نیازمند؛ حسن رخشنده

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 123-134

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.123

چکیده
  هدف: این مطالعه جهت بررسی اثرات درمانی ترکیب پودر ریزوم زردچوبه و روغن گاوی در درمان زخم‏های تجربی معده در موش‏ صحرایی انجام گرفت.مواد و روش‏ها: ایجاد زخم معده در موش‏های صحرایی نر تحت 48 ساعت گرسنگی نگه‏داری شده 250 تا 300 گرمی با استفاده از ایندومتاسین خوراکی (50 میلی‏گرم بر کیلوگرم حل شده در کربوکسی متیل سلولز 1 درصد) انجام شد. ...  بیشتر