فصلنامه
بررسی ارتباط سرطان سینه و پلی‫مورفیسم A/T 251 از ژن IL-8 درجمعیت زنان ایرانی با روش Tetra arms-PCR ‬‬‬‬‬‬‬

الهام سیاسی؛ مرضیه غلامی؛ فاطمه اشرفی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 12-23

https://doi.org/10.52547/JCT.10.1.12

چکیده
  هدف: در این مطالعه به ارتباط سرطان سینه و پلی‫مورفیسم A/T 251 از ژن اینترلوکین 8، به‏عنوان مارکر ژنتیکی در جمعیت زنان ایرانی با روش Tetra arms-PCR پرداخته شده است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه شاهد-موردی، 50 زن مبتلا به سرطان سینه و 50 زن سالم به‏عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. بعد از استخراج DNA، تعیین ژنوتیپ‏های پلی‫مورفیسم 251 T/A از ژن IL-8 به‏روش ...  بیشتر