فصلنامه
بررسی خواص آنتی اکسیدانتی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) و گل حنا(Impatiens walleriana) و اثر سیتوتوکسیک آنها بر روی سلول‫های سرطانی معده رده AGS‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

پریچهر حناچی؛ شقایق صالحی زاده؛ ریحانه رمضانی؛ خدیجه کیارستمی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 378-387

https://doi.org/10.52547/JCT.9.4.378

چکیده
  هدف:. این مطالعه برای بررسی اثر سایتوتوکسیکی عصاره آبی ریحان و گل حنا بر روی سرطان معده رده سلولی AGS انجام شد.مواد و روش‏ها: جهت سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها از روش FRAP استفاده شد. پس از تهیه عصاره آبی ریحان و گل حنا، اثر ضد سرطانی آن‏ها بر روی رشد سلول‏های سرطانی AGS در زمان‏های 24، 48 و 72 با روش MTT مورد سنجش قرار گرفت.نتایج: بیشترین ...  بیشتر