فصلنامه
کالوس زایی و باززایی ارقام گندم نان از ریزنمونه‌های مختلف

علی اکبر غلامی؛ علیرضا تاری‌نژاد

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 35-55

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.35

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق، مطالعه بررسی اثر تنظیم کننده­های رشدگیاهی، نوع و ترکیبات محیط کشت، ژنوتیب رقم مورد استفاده و نوع ریزنمونه بر قابلیت کالوس­زایی و باززایی ارقام گندم است. مواد و روش‫ها: در این تحقیق از دو نوع محیط کشت (N6، MS) و سه ریزنمونه جنین نارس، جنین رسیده و قطعات برگی استفاده شد. برای کالوس­زایی در ریزنمونه جنین­رسیده ...  بیشتر