فصلنامه
مروری بر رگ‏زایی (Angiogenesis) در تومور

طیبه رمضانی؛ جواد بهارآرا

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 89-100

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.89

چکیده
  آنزیوژنز در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک از جمله رشد تومور دخالت دارد. بنابراین رگ‏زایی درمانی می‏تواند روش کارآمدی برای درمان سرطان محسوب گردد. بدین منظور شناسایی جنبه‏های مختلف آنزیوژنز در تومور بسیار مهم است. تکوین رگ‏های عمل‏کردی در درون تومورها برای رشد آن ضروری است، رگ‏زایی در تومور با میانجی‏گری ...  بیشتر