فصلنامه
افزایش بیان ژن‏های Beclin1 و LC3 دخیل در فرآیند اتوفاژی در بیماران مبتلا به سرطان سلول‏های غیرکوچک ریه

معصومه اکبری-کلیشمی؛ شهره زارع کاریزی؛ مرتضی کریمی پور

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 112-122

https://doi.org/10.52547/JCT.9.2.112

چکیده
  هدف: در مطالعه حاضر میزان بیان ژن‏های مذکور در 30 بیمار مبتلا به سرطان سلول‏های غیرکوچک ریه بررسی گردیده است.مواد و روش‏-ها: استخراج RNA از بافت‏ توموری و بافت مجاور 30 بیمار مبتلا به سرطان سلول‏های غیرکوچک ریه انجام شد. پس از سنتزcDNA ، با روشReal time-PCR بیان ژن‏هایBeclin1  و LC3 ارزیابی گردید. همچنین میزان بیان این ژن‏ها با یافته‌های ...  بیشتر