فصلنامه
بررسی میزان بیان miR-33 a، miR-429 و miR-200 c درسرطان سلول‌های غیر‏‏کوچک ریه

غزاله گلشن ‏راد؛ شهره زارع کاریزی؛ مرتضی کریمی ‏پور

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 143-151

https://doi.org/10.52547/JCT.10.3.143

چکیده
  هدف: در این تحقیق ارتباط miR-33a، miR-429 و miR-200c با مسیر EMT در سرطان سلول های غیرکوچک ریه، مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه از روش Real Time-PCR برای ارزیابی تغییرات بیان miRNAهای مذکور از 30 بافت توموری سلول‏های غیرکوچک ریه (NSCLC) (66 درصد در مرحله I و II و 34 درصد بیماران در مرحله III) استفاده شد. پس از استخراجRNA  از نمونه‏های بافتی سنتز ...  بیشتر

افزایش بیان ژن‏های Beclin1 و LC3 دخیل در فرآیند اتوفاژی در بیماران مبتلا به سرطان سلول‏های غیرکوچک ریه

معصومه اکبری-کلیشمی؛ شهره زارع کاریزی؛ مرتضی کریمی پور

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 112-122

https://doi.org/10.52547/JCT.9.2.112

چکیده
  هدف: در مطالعه حاضر میزان بیان ژن‏های مذکور در 30 بیمار مبتلا به سرطان سلول‏های غیرکوچک ریه بررسی گردیده است.مواد و روش‏-ها: استخراج RNA از بافت‏ توموری و بافت مجاور 30 بیمار مبتلا به سرطان سلول‏های غیرکوچک ریه انجام شد. پس از سنتزcDNA ، با روشReal time-PCR بیان ژن‏هایBeclin1  و LC3 ارزیابی گردید. همچنین میزان بیان این ژن‏ها با یافته‌های ...  بیشتر

بررسی سمیت سلولی نانوذره اکسید سریم (CeO2) روی رده سلولی سرطان کولون ( HT29 )و آنالیز بیان ژن های آپوپتوزی کاسپاز 3 و 9 با استفاده از روش Real Time PCR و فلوسیتومتری

رها نصیری؛ شهره زارع کاریزی؛ نسیم حیاتی رودباری؛ نازنین فرهادیار

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 294-302

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.294

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سمیت سلولی نانو ذره اکسید سریم روی رده سلولی سرطانی کلون HT29 و آنالیز بیان ژن‫های آپوپتوزیسی کاسپاز 3 و 9 می‫باشد.مواد و روش‫ها: در این مطالعه سلول‌های HT 29 در فواصل زمانی 24، 48 و 72 ساعت تحت تاثیر غلظت‌های  78/0، 56/1، 12/3، 25/6، 5/12، 25،50، 100 میلی‫گرم بر میلی‫لیتر از نانوذره اکسید سریم قرار گرفته و میزان ...  بیشتر