فصلنامه
بررسی تاثیر پلیمر PLL بر خصوصیات و کارایی انتقال ژن توسط دی بلاک کوپلیمر زیست تخریب پذیر PLA-PEG

سید احمد موسوی سوها؛ هاشم یعقوبی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 271-284

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.271

چکیده
  هدف : مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر انکپسوله­سازی همزمان DNA با نسبت­های متفاوت PLL توسط کوپلیمر PLA-PEG بر افزایش کارایی انتقال ژن به سلول­های پستانداران و خصوصیاتی از قبیل زیست سازگاری، محافظت از DNA در برابر آنزیم­های برشی، سرعت رهایش DNA، اندازه و پتانسیل ذتای ذرات انجام گرفت.مواد و روش‫ها: نانوذرات PLA-PEG/PLL/DNA با نسبت­های متفاوت ...  بیشتر