فصلنامه
ارزیابی اثرات توکسیسیتی و ضد سرطانی فراکشن های حاصل از زهر مار کبری ایرانی Naja naja oxiana بر رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد Jurkat E6.1))

معصومه براتی؛ فاطمه داوودی دهاقانی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 250-260

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.250

چکیده
  هدف: سرطان یک بیماری تهدید کننده زندگی که توسط تمایز کنترل نشده و تکثیر‫ی تعیین شده است. شیمی درمانی روش معمول در درمان سرطان است، اما تومورها اغلب به شیمی درمانی که منجر به عوارض جانبی بسیاری نیز می‫شود مقاومت نشان می‫دهند. بسیاری از سموم بیولوژیکی دارای ترکیبات فعال با فعالیت ضد توموری می‫باشند. این مطالعه جهت جستجوی یک عامل ضد ...  بیشتر