فصلنامه
انتقال ژن به ذرت ( Zea mays L. ) با استفاده از آگروباکتریوم و مریستم رأسی ساقه

خدیجه باقری؛ رؤیا تقی بیگلو؛ بهرام ملکی زنجانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 66-75

https://doi.org/10.52547/JCT.9.1.66

چکیده
  هدف: این تحقیق با هدف بررسی میزان کالوس‌زایی و باززایی ارقام مورد مطالعه ذرت و همچنین بررسی امکان انتقال ژن با استفاده از ریزنمونه جوانه کامل و مریستم راسی انجام شد.مواد و روش‫ها: دو نوع ریزنمونه جوانه کامل و مریستم‌ راسی ساقه 6 رقم ذرت، در محیط MS حاوی 2,4-D mg/l 5 کشت شدند. برای باززایی کالوس‌ها، از محیط MS حاوی Kinetin mg/l 1وBAP mg/l10 استفاده شد. ...  بیشتر

بیان آنزیم فعال بتا-گلوکورونیداز در بذر گیاه توتون

خدیجه باقری؛ بهرام ملکی زنجانی؛ مهسا مکانیک

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 231-241

https://doi.org/10.52547/JCT.8.3.231

چکیده
  هدف: طراحی و تهیه سازه ژنی مناسب و انتقال آن به گیاه توتون و بررسی گیاهان تراریخت حاصله بوده است.مواد و روش‌ها: سازه اختصاصی بذر حاوی پیشبرنده Napin، توالی Ω ، ژن GUS و توالی SAR در پلاسمید pBI121 طراحی و تهیه و در باکتری E. coli تکثیر شد. ریزنمونه‌های برگی توتون با آگروباکتریوم سویه LBA4404 به‫روش استاندارد تلقیح شدند. گزینش جوانه‌های باززایی ...  بیشتر