فصلنامه
طراحی و ساخت ناقل نوترکیب CRISPR حاوی ژن LRRK2 بیماری پارکینسون

آزاده ثمره غلامی؛ حسینعلی ساسان؛ محمد هاشم آبادی؛ هادی روان

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 214-225

https://doi.org/10.52547/JCT.10.4.214

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه تخریب ژن کیناز غنی از لوسین شماره 2 LRRK2))، مهم‌ترین ژن درگیر در بیماری پارکینسون با استفاده از تکنولوژی CRISPR-Cas بود.مواد و روش‏ها: مراحل همسانه سازی قطعات راهنما در این پژوهش با استفاده از کیت کلونینگ  gRNAسیستم کریسپر (شماره کاتالوگ C8324K شرکت زاور زیست آزما) انجام شد. ابتدا 4 الیگونوکلئوتید برای توالی اگزون 41 ژن ...  بیشتر