فصلنامه
بررسی میزان بقا، آپوپتوزیس و بیان ژنP75NTRدر سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به هنگام تمایزعصبی دربی‌وزنی شبیه‌سازی شده

وجیهه زرین پور؛ زهرا حاج ابراهیمی؛ مجتبی جعفری نیا

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 127-139

https://doi.org/10.52547/JCT.8.2.127

چکیده
  هدف: در مطالعه حاضر اثر بی‌وزنی بر میزان مرگ و میر سلولی و بیان ژن p75NTR قبل و بعد از تمایز عصبی سلول‌های مزانشیمی مشتق از بافت چربی بررسی شد.مواد و روشها:در این مطالعه ابتدا سلول‌های بنیادی مزانشیمی ‌از بافت چربی جدا و کشت و تمایز داده شد. دستگاه کلینواستت تک محوره برای شبیه‌سازی بی‌وزنی به‏مدت 6، 24 و 72 ساعت استفاده شد. از سلول‌ها ...  بیشتر