فصلنامه
تاثیر محلول‌پاشی پوترسین بر القا مقاومت به خشکی در گیاه جعفری مکزیکی(Tagetes minuta L.)

فائزه آراسته؛ محمد مقدم؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 204-220

https://doi.org/10.52547/JCT.11.3.204

چکیده
  هدف: در این مطالعه تاثیر محلول‌پاشی سطوح مختلف پوترسین بر صفات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان اسانس گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) تحت تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در شرایط گل‏خانه‌ای اجرا شد. فاکتور اول تنش خشکی در سه سطح (75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) ...  بیشتر