فصلنامه
اثر تمایزی عصاره هیدرو الکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان بر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت نر نژاد ویستار

محمد نبیونی؛ مهسا قاسمی نظرآبادی؛ طیبه رمضانی فرزین

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 34-44

https://doi.org/10.52547/JCT.13.1.34

چکیده
  هدف: در مطالعه حاضر اثرات عصاره هیدرو الکلی ریشه گیاه زرشک زرافشان بر القای تمایز سلول‌های بنیادی مزانشمی مشتق از بافت چربی رت نر نژاد ویستار به‏سمت استئوبلاست بررسی شد. مواد و روش‏ها: در این مطالعه سلول‌های بنیادی مشتق از بافت رت نر نژاد ویستار جدا شد و  برای تایید بنیادی بودن مارکرهای سطحی به‏روش فلوسایتومتری انجام شد و ...  بیشتر