فصلنامه
تاثیر همزمان -Azacytidin5 و DMSO در القای تمایز کاردیومیوسیت ها از سلول های کارسینومای جنینی P19 در شرایط آزمایشگاهی

هاتف قاسمی حمیدآبادی؛ نورا... رضایی؛ رها سترگ؛ سعید عابدیان کناری؛ مصطفی لطیف‏پور؛ مجید ملک زاده شفارودی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 317-324

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.317

چکیده
    بیشتر