فصلنامه
مطالعه مقایسه‌ای رشد و پاسخ دارویی سلول‌های MCF-7 و MDA-MB231 سرطان پستان انسانی در کشت دو- و سه بعدی

عرفان سفیدگر؛ شیوا اکبری بیرگانی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 121-134

https://doi.org/10.52547/JCT/13.2.121

چکیده
  هدف: کشت سه بعدی سلولهای سرطانی، روشی است که در آن سلول‌ها فرصت رشد و ارتباط همه جانبه در یک فضای سه بعدی داشته و توده های سلولی با نام توموسفر ایجاد می‌کنند. در سالهای اخیر، توسعه مدل های توموری از سلول های سرطانی با به‌کارگیری روش های کشت سه بعدی به عنوان استراتژی دقیق و قابل اعتماد جهت مطالعه سلول های بنیادی سرطانی و شناسایی رویکردهای ...  بیشتر