فصلنامه
اثر عصاره گیاه شیرین‌بیان بر بیان ژن ODC1 و تکثیر سلولی در سلول‌های سرطان سینه انسانی

اکبر صفی‌پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ متینه لکزیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 42-51

https://doi.org/10.52547/JCT.8.1.42

چکیده
  هدف: محصول ژن اورنیتین دکربوکسیلاز-1 ((ODC1 آنزیم کلیدی دخیل در سنتز پلی‌آمین‌ها است که در انواع سرطان میزان آن‌ها افزایش می‌یابد. در این پژوهش اثر عصاره ریشه گیاه شیرین‌بیان بر بیان ژن ODC1 و درصد زنده‌مانی در دو رده سلولی سرطانی (MCF-7, MDA-MB-231) و رده نرمال (MCF-10A) سلول‌های پستانی انسان بررسی می‌شود.مواد و روش‌ها: رده‌های سلولی تحت تاثیر ...  بیشتر