فصلنامه
یافته‌های نوین در ارزیابی غیر تهاجمی کیفیت جنین

ام‌البنین بدری صیقل‌دهی؛ هما محسنی کوچصفهانی؛ ناهید نصیری؛ مریم شاهوردی؛ مریم هزاوه‌ای؛ عبدالحسین شاهوردی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 206-219

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.206

چکیده
  هدف: در روش‌های کمک باروری انتخاب یک جنین با کیفیت بسیار مهم و مستلزم دسترسی به‌ یک روش استاندارد است. امروزه روشهای مختلفی جهت ارزیابی جنین­های آزمایشگاهی وجود دارد. در روز سوم و پنجم تکوین، ارزیابی ریخت شناسی براساس میزان کلیواژ، شکل و تقارن بلاستومرها انجام می‌شود، هم‌چنین در روش تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی، جنین‌ها از ...  بیشتر