فصلنامه
اثر نانوذره اکسید روی بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی، میزان تولید رزمارینیک‌اسید و بیان ژن‌های TAT و 4-Cl در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

سمانه فرنوش؛ ناهید مسعودیان؛ اکبر صفی‌پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت‌پور؛ بوستان رودی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 56-70

https://doi.org/10.52547/JCT.13.1.56

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نانو­اکسید­ روی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی، میزان تولید رزمارینیک­اسید و بیان ژن­های کلیدی در مسیر بیوسنتزی این ترکیب در گیاه بادرنجبویه است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه، دانه ­رست­های 30 روزه بادرنجبویه با غلظت­های صفر، 06/0 و 12/0 میلی‌گرم بر لیتر نانوذره‌­اکسید­ روی تیمار شدند ...  بیشتر