فصلنامه
بررسی میزان انتقال پذیری و سمیت شکل‌های مختلف پلاسمید در سلول HEK293 به‌عنوان میزبان

محمد هاشم‌آبادی؛ حسینعلی ساسان؛ م‍ژده اماندادی؛ مهیار انصاری؛ آزاده ثمرغلامی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 114-121

https://doi.org/10.52547/JCT.12.2.114

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر، تاثیر شکل­های ساختاری مختلف پلاسمید برکارایی انتقال به‌درون میزبان مورد بررسی قرار گرفت و میزان سمیت حاصل از شکل­های مختلف پلاسمید برسلول­های میزبان بررسی شد.مواد و روش‏ها: فرم­های ﺳﻮﭘﺮﮐﻮﯾﻞ، ﺣﻠﻘﻮی، نیمه‌برش خورده و ﺧﻄﯽ پلاسمید از ژل آگارز تفکیک شد. این ساختارها به‌سلول­های HEK293 انتقال داده ...  بیشتر