فصلنامه
اثر سینامیک‌اسید برمیزان فعالیت آنزیم‌های فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز(PAL) و تیروزین‌آمونیالیاز ( TAL) و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ‌تنباکو Nicotiana rustica L. تحت شرایط تنش شوری کشت در شیشه

الهام محققیان؛ علی‌اکبر احسان‌پور

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 88-102

https://doi.org/10.52547/JCT.12.2.88

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر سینامیک‌اسید (CA) بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان تحمل‌به‌شوری گیاه‌تنباکو (Nicotiana rustica L.) می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه قطعات جداکشت گیاه تنباکو رشد‌یافته در محیط MS به محیط‌های کشت MS حاوی سینامیک‌اسید (غلظت‌های 0، 5، 10 و 20 میلی‌گرم‌در‌لیتر) و نمک NaCl (غلظت‌های 0، 100 و 200 میلی‌مولار) منتقل‌گردید. ...  بیشتر