فصلنامه
تاثیرات استرس دمایی بر ترمیم بافتی بازوی ستاره شکننده Ophiocoma scolopendrina (Lamarck, 1816)

نسیم نوروزی؛ نرگس امراللهی بیوکی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 176-188

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.176

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات استرس دمایی بر روند بازسازی بازوی ستاره­ی شکننده Ophiocoma scolopendrina و مقایسه­ی آن با روند بازسازی در دمای طبیعی بود.مواد و روش‏ها: در این پژوهش، ستاره­های شکننده O. scolopendrina جمع آوری شده از جزیره قشم به‌کمک محلول 5/3 درصد MgCl2.6(H2O)  بی­حس شدند و دو بازو از هر نمونه ستاره قطع شد. نمونه­ها به 6 دسته ...  بیشتر