فصلنامه
اثر تیمار برگی کادمیوم بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی، فیزیولوژیکی و تکوین گامتوفیت نر و ماده در درمنه خزری (Artemisia annua)

زهره شیرخانی؛ عبدالکریم چهرگانی‌راد؛ فریبا محسن زاده؛ منصور غلامی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 53-71

https://doi.org/10.52547/JCT.12.1.53

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ریخت­شناختی، تنکارشناختی (فیزیولوژیک) و تکوین دانه­ی گرده و تخمک در شرایط تنش ناشی از تیمار کادمیوم در درمنه خزری است.مواد و روش‏ها: در این مطالعه انباشتگی کادمیوم در بافت­های گیاهی، فاکتورهای رشد، محتوای نسبی آب بافت، شاخص پایداری غشا، محتوای رنگیزه­های فتوسنتزی، محتوای کربوهیدرات­های ...  بیشتر