فصلنامه
تمرین ورزشی زودهنگام پس از سکته قلبی سطح سیستاتین C و آنتی ژن کربوهیدراتی 125 را در موش صحرایی کاهش می‌دهد

بابک امیرسرداری؛ عباس صارمی؛ محمد ملکی پویا

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.52547/JCT.12.1.1

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین هوازی بر تغییرات قلبی متابولیکی و التهابی ناشی از سکته قلبی در موش صحرایی انجام شد.مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی، موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار دو ماهه سکته داده شدند و به‏طور تصادفی به‏دو گروه تقسیم شدند (هر گروه 11 سر): آنفارکتوس+بی‏تحرکی (MI+S) و آنفارکتوس+تمرین هوازی (MI+EX). پس از دوره ...  بیشتر