فصلنامه
ساخت نانوکامپوزیت فیبروئین ابریشم حاوی یون مس برای القای رگ‌زایی توسط سلول‌های اندوتلیال

زهرا افضلی؛ اکبر کارخانه؛ فاطمه متقی‌طلب؛ مهدی فرخی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 189-205

https://doi.org/10.52547/JCT.12.3.189

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت نانوکامپوزیت فریزدرای بر پایهی ابریشم و نانوذرات ابریشم حاوی مس برای رهایش کنترل شدهی یون مس برای بهبود رگ زایی میباشد.مواد و روش‏ها: در این پژوهش، از داربست نانوکامپوریتی فیبروئین ابریشم حاوی یون مس برای تحریک رگ‌زایی توسط سلول اندوتلیال استفاده شد. ابتدا مقادیر مشخص مس سولفات به‌محلول فیبروئین افزوده ...  بیشتر