فصلنامه
بررسی تاثیر لپتین بر بلوغ، لقاح و تکوین رویانی تخمک‏های نابالغ موش در شرایط آزمایشگاهی

روح اله ابراهیم پور ملکشاه؛ مجید ملک زاده شفارودی؛ هاتف قاسمی حمید آبادی؛ امیر اسماعیل نژاد مقدم؛ نوراله رضایی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 409-416

https://doi.org/10.52547/JCT.5.4.409

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه بررسی تاثیر لپتین بر میزان بلوغ، لقاح  و تکوین رویانی تخمک‏های نابالغ موش در شرایط آزمایشگاهی بود.مواد و روش‏ها: تخمک‏های نا بالغ موش (GV) از موش‏های ماده NMRI جدا شده و  به‏طور تصادفی درگروه‏های: کنترل (لپتین               0 نانوگرم بر میلی‏لیتر )، اول (لپتین 10 نانوگرم ...  بیشتر

تاثیر همزمان -Azacytidin5 و DMSO در القای تمایز کاردیومیوسیت ها از سلول های کارسینومای جنینی P19 در شرایط آزمایشگاهی

هاتف قاسمی حمیدآبادی؛ نورا... رضایی؛ رها سترگ؛ سعید عابدیان کناری؛ مصطفی لطیف‏پور؛ مجید ملک زاده شفارودی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 317-324

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.317

چکیده
    بیشتر