فصلنامه
بررسی مقایسه‏ای اثر فراکشن کلروفرمی جلبک قرمز L.) (Gracilaria salicornia و جلبک قهوه‏ای ‏L.) (Sargassum angostifolium بر تکثیر، چرخه سلولی و القای آپوپتوزیس در رده سلولی سرطان پستان و رده نرمال

پردیس میرزاییان؛ محمد شکرزاده لموکی؛ ناصر جعفری؛ فاطره رضایی؛ طوبی میرزاپور؛ علی صالح ‏زاده

دوره 12، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 300-310

https://doi.org/10.52547/JCT.12.4.300

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه مقایسه اثرات عصاره کلروفرمی دو نوع جلبک قرمز و قهوه ای بر تکثیر، چرخه سلولی و القای آپوپتوزیس در رده سلولی سرطان پستان می‌باشد.مواد و روش‏ها: در این‌ مطالعه تجربی، ابتدا سلول‌های سرطانی MCF 7 و نرمال MRC 5 کشت داده شده و در ادامه سلول‌ها با غلظت‌های مختلفی از عصارههای کلروفرمی جلبک‌ها به‌مدت 84 ساعت تیمار شدند. ...  بیشتر

بررسی میزان بیان LncRNA CRNDE در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان روده بزرگ

ثریا غلامی نژاد؛ زهرا دیلمی؛ علی صالح ‏زاده؛ امیر جلالی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 293-301

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.293

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه مقایسه میزان بیان LncRNA CRNDE در نمونه­های توموری و نرمال افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ به‏روش Real Time-PCR  بود.مواد و روش‏ها: تعداد 20 نمونه از بافت توموری افراد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ و 20 نمونه بافت غیرتوموری همان افراد از بانک تومور مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد. پس از استخراج ...  بیشتر