فصلنامه
بررسی خواص آنتی ‌اکسیدانتی منابع تغذیه‌ای سلنیوم بر کیفیت اسپرم پرندگان چالش یافته با استرس حاد

نامدار کامرانی؛ امیر کریمی؛ محمدرضا شیخ‏لو

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 41-52

https://doi.org/10.52547/JCT.12.1.41

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر، به‏منظور ارزیابی اثرات خوراکی منابع سلنیوم آلی و معدنی بر کیفیت منی خروس­ چالش­یافته با دگزامتازون، انجام شد.مواد و روش‏ها: برای این منظور تعداد 24 قطعه خروس سویه راس 308 با سن 28 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 6 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی، تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: ...  بیشتر