فصلنامه
مروری بر تاثیر تحریک الکتریکی بر سرنوشت سلول‏های بنیادی و کاربرد آن در پزشکی بازساختی و درمان سرطان

احمدرضا فرمانی؛ مائده محمد‏صالحی؛ فروغ مهدوی نژاد؛ مهسا کوهستانی؛ صادق محمدی؛ جعفر آی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 139-153

https://doi.org/10.52547/JCT.11.2.139

چکیده
  وجود عملکرد الکتریکی در اعضای بدن مانند دستگاه عصبی، قلب و استخوان سبب شده است که یکی از روش‏های درمانی پرکاربرد به نام الکتروتراپی به ویژه در تسکین دردهای مضمن کاربرد فراوان داشته باشد. از طرفی پیشرفت علوم پزشکی در حوزه سلول‏های بنیادی و پزشکی بازساختی نویدهای بسیاری را در درمان ایجاد کرده است. هم‏چنین اخیرا درمان‏های بر پایه ...  بیشتر