فصلنامه
اثر اسانس Artemisia herba alba بر بیان ژن های ADA و ODC1 در سلول‌های سرطان پستان انسانی رده MCF-7

هما هراتی؛ فاطمه سعید نعمت‌پور

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 29-40

https://doi.org/10.52547/JCT.12.1.29

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش اثر اسانس گیاه Artemisia herba alba بر درصد زنده­مانی و بیان ژن­های ODC1 و ADA در رده سلول‌های سرطان پستان انسانی MCF-7 است.مواد و روش‏ها: اسانس گیاه A. herba alba با استفاده از کلونجرگرفته شد. اجزا اسانس توسط دستگاه GC-Mass  آنالیز شد. رده سلولی MCF-7 تحت تاثیر غلظت­های افزایشی اسانس از 01/0 تا 03/0 میکروگرم بر میلی­لیتر قرار گرفت. ...  بیشتر